Selecteer je taal

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Minded Motion: gevestigd te Panningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 81936370 handelend onder de naam Minded Motion.
1.2. Website: de website van Minded Motion, te raadplegen via www.mindedmotion.com en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Minded Motion en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Minded Motion en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Events / Tickets 
2.1. Bij vroegtijdig verlaten van events, kampen of de activiteiten heeft u geen recht op restitutie.
2.2. Deelname aan events, kampen of activiteiten zijn op eigen risico.
2.3. Wanneer uw kind wordt uitgesloten van deelname door onfatsoenlijk gedrag heeft u geen recht op restitutie.
2.4. Bijzonderheden over uw kind waar rekening mee gehouden moet worden heeft u aangegeven in het daarvoor bestemde notitievak. 
2.5. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit doorspelen aan derden. 
2.6. Diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, waaronder evenementen zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Het is niet mogelijk restitutie te krijgen na aankoop! De aankoop is definitief en persoonsgebonden! Denk goed na voor de aankoop of deze datum mogelijk is.
2.7. Wijzigingen in de planning van activiteiten geven geen recht op restitutie. 
2.8. Wijzigingen of afzeggingen met betrekking tot uitgenodigde gasten, ook wel te noemen 'Special Guest' tijdens evenementen geven geen recht op restitutie. Mocht door omstandigheden de betreffende Special Guest niet opdagen, zal er ten alle tijden een vervanger gezocht worden.

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Minded Motion zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Minded Motion slechts bindend, indien en voor zover deze door Minded Motion uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Prijzen en informatie
4.1. Alle op de Website en in andere van Minded Motion afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
4.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Minded Motion kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Minded Motion afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.4. Minded Motion kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst
5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Minded Motion en het voldoen aan de daarbij door Minded Motion gestelde voorwaarden.
5.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Minded Motion onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Minded Motion het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
5.4. Minded Motion kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Minded Motion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 6. Registratie
6.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account- aanmeldmogelijkheid op de Website.
6.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
6.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Minded Motion is niet aansprakelijk
voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
6.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Minded Motion daarvan in kennis te stellen, zodat Minded Motion gepaste maatregelen kan nemen. 

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst
7.1. Zodra de bestelling door Minded Motion is ontvangen, stuurt Minded Motion de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
7.2. Minded Motion is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
7.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 2 weken. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Minded Motion.
7.4. Indien Minded Motion de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. 
7.5. Minded Motion raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
7.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7.7. Minded Motion is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
8.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Minded Motion binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
8.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; 
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
8.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Minded Motion een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
8.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. 
8.5.1. Je hebt geen recht op restitutie of vervanging bij de volgende defecten: 

 • Normale slijtage van kleding.
 • Als er geen label/kaartje meer aan het kledingstuk zit.
 • Gebreken veroorzaakt door verkeerd of intensief gebruik. 
 • Overmatige transpiratie. 
 • Afgeven en verkleuring van schoenen en kleding. 
 • Het pulken van kleding of schoenen. 
 • Gebreken in pasvorm ontstaan door wassen of drogen. (Let goed op de wasvoorschriften op de website! De printen op de producten zullen iets vervagen na een aantal keren wassen en de pasvorm kan anders worden.) 
 • Scheuren in de opdruk ontstaan door wassen of drogen. (Was het het product altijd binnenstebuiten)
 • Gebreken ontstaan door externe invloeden, bijvoorbeeld wrijving, scherpe voorwerpen of chemicaliën. 
 • Gebreken aan water- en winddichtheid kleding en/of tassen, tenzij anders vermeld in de product omschrijving in onze webshop. 
  Artikelen die vanwege het model lichamelijke ongemakken veroorzaken, bijvoorbeeld zweten of blaren.
 • Gebreken aan logo's waaraan gepulkt is of loslaten door het veelvuldig dragen van het kledingstuk.
 • Voor informatie met betrekking tot restitutie op eventtickets kijk onder het kopje  "Restitutie voor Events".

8.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
8.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Minded Motion, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Minded Motion kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Minded Motion bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar: Min. Calsstraat 7, 5981 VT, Panningen.

8.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Minded Motion de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Minded Motion aanbiedt het product zelf af te halen, mag Minded Motion wachten met terugbetalen tot Minded Motion het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 9. Betaling
9.1. Klant dient betalingen aan Minded Motion volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Minded Motion is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Artikel 10. Garantie en conformiteit
10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Minded Motion een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
10.2. Minded Motion staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Minded Motion er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Minded Motion daarvan in kennis te stellen.
10.4. Indien Minded Motion de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
10.5 Defecten die niet onder de garantie vallen: 
Normale slijtage van kleding. 
Gebreken veroorzaakt door verkeerd of intensief gebruik.
Overmatige transpiratie.
Afgeven en verkleuring van schoenen en kleding.
Het pillen van kleding of schoenen.
Gebreken in pasvorm ontstaan door wassen of drogen.
Scheuren in de opdruk ontstaan door wassen of drogen. 
Gebreken ontstaan door externe invloeden, bijvoorbeeld wrijving, scherpe voorwerpen of chemicaliën.
Gebreken aan water- en winddichtheid kleding en/of tassen, tenzij anders vermeld in de productomschrijving in onze webshop.
Artikelen die vanwege het model lichamelijke ongemakken veroorzaken, bijvoorbeeld zweten of blaren.

  Artikel 11. Klachtenprocedure
  11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Minded Motion, dan kan hij bij Minded Motion telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  11.2. Minded Motion geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Minded Motion binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
  11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via Klachten

  12. Persoonsgegevens
  12.1. Minded Motion verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: www.mindedmotion.com/nl/privacy-statement

  Artikel 13. Slotbepalingen
  13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Minded Motion gevestigd is.
  13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  13.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

  Contactgegevens
  Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

  Minded Motion B.V.
  Min. Calsstraat 7
  5981VT, Panningen
  Telefoon: 
  077 208 6212

  e-mail: info@mindedmotion.nl | KvK-nummer: 81936370 | btw-nummer: NL862276366B01|